Město Netolice
Netolice

Organizační řád


Činnosti odborů a oborových úseků pro veřejnost

Oborový úsek – sekretariát

 • vede a zpracovává  administrativní agendu pro potřeby starosty a tajemníka městského úřadu, zajišťuje kancelářské  potřeby pro úřad,
 • zajišťuje podatelnu a spisovou službu úřadu včetně vedení spisovny,
 • vede elektronickou spisovou službu,
 • zajišťuje agendu ztrát a nálezů,
 • zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů, bytů, referenda a veřejných sbírek
 • vede evidenci zápisů a usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • zajišťuje pracovní, podkladovou a organizační přípravu jednání zastupitelstva města a rady města,
 • zajišťuje informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek města, úřední desky, městského rozhlasu a inzertní skříňky,
 • zastupuje kopírování písemností pro občany,
 • zajišťuje plnění agendy projednávání přestupků ve věcech veřejného pořádku, ve věcech občanského soužití a ve věcech majetkových,      
 • zastupuje matrikářku v době její nepřítomnosti.

Oborový úsek – matrika

 • provádí  výkon státní správy na úseku matriky, evidence obyvatel, státního občanství,
 • rozhoduje o užívání a změně jména a příjmení,
 • provádí legalizaci a vidimaci listin,
 • zajišťuje vedení evidence území, popisných a orientačních čísel  domů, přípravu  návrhů na územní  změny a pojmenování ulic a veřejných prostranství,
 • organizačně  zajišťuje  konání svateb  - spolupracuje  se  Sdružením  pro   občanské  záležitosti při zajišťování občanských obřadů a slavností (vítání novorozenců, životní jubilea, jubilejní svatby),
 • podle  požadavků  soudů ČR vypracovává zprávy a posudky,
 • organizačně zajišťuje přípravu a realizaci staročeského řemeslného jarmarku,
 • zajišťuje činnost kontaktního místa CZECH POINT,
 • zastupuje úsek sekretariátu vedení radnice v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - sociální
 • zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny : zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, seniory a cizince,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti dávek státní sociální podpory, hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené občany,
 • zajišťuje terénní sociální práci – místní šetření sociálních a zdravotních podmínek,
 • zajišťuje agendu správy hřbitova,
 • zajišťuje terénní sociální práci - místní šetření sociálních a zdravotních podmínek,
 • vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení,
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka,
 • spolupracuje s oblastní správou právní ochrany dětí při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, Policií ČR, soudy, školami a jinými institucemi,
 • zajišťuje podmínky pro výkon veřejné služby, včetně koordinátora veřejné služby,
 • vykonává informační službu a poradenskou činnost pro občany přicházející na městský úřad vyřizovat své záležitosti.
Oborový úsek – ekonomický
 • zpracovává návrh zásad  finanční politiky a zabezpečení jejich    dodržování v hospodářství města,
 • provádí  a zabezpečuje úkoly spojené  s tvorbou, schvalováním, rozpisem a  úpravou rozpočtu města a  organizací, které jsou v jeho působnosti,
 • organizuje  a kontroluje plnění  finančních plánů a  rozpočtů, zpracovává rozbory hospodaření,
 • zajišťuje financování úkolů a hospodaření města a organizací, které jsou v jeho působnosti,
 • sleduje  čerpání a užití účelových prostředků poskytovaných z nadřízených rozpočtů,
 • provádí  rozborovou  činnost ve sféře působení  města  se zaměřením na ekonomickou stránku,
 • organizuje  účetnictví podle  vydané celostátně  platné účtové  osnovy a sestavování účetních výkazů za město
 • sestavuje a předkládá návrh rozpočtu města,
 • zabezpečuje styk s bankou, správou bankovních účtů, obstarávání  platebního a zúčtovacího  styku, bankovní  dispozice a převody    finančních prostředků,
 • zajišťuje   evidenci   majetku   města   a  organizuje  jeho    inventarizaci,
 • eviduje  uzavřené smluvní vztahy města  s ostatními subjekty a    sleduje jejich finanční plnění,
 • vymáhá nedoplatky dlužníků,
 • spravuje sociální fond města,
 • spolupracuje s finanční komisí a zajišťuje jí potřebný servis,
 • zastupuje referentku-učetní v době její nepřítomnosti.
Oborový úsek – místní poplatky
 • zajišťuje mzdovou agendu a cestovních účtů zaměstnanců a funkcionářů města včetně agendy daně z příjmu, nemocenského a důchodového pojištění,
 • zajišťuje pokladní operace městského úřadu,
 • vede evidenci došlých faktur a zajišťuje jejich likvidaci odpovědnými pracovníky,
 • vystavuje a eviduje faktury za město,
 • zajišťuje prodej a evidenci známek za odvoz popelnic,
 • eviduje a vydává ceniny,
 • vede agendu správy výherních hracích přístrojů,
 • vede agendu správy místních daní a poplatků,
 • rozhoduje v mezích své působnosti o žádostech, odvoláních a stížnostech týkajících se místních daní a poplatků,
 • vypracovává statistické výkazy na úseku místních daní a poplatků,
 • vymáhá nedoplatky od dlužníků vedených agend,
 • zastupuje úsek ekonomický a příspěvkových organizací v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - příspěvkové organizace
 • organizuje a kontroluje plnění finančních plánů a rozpočtů, příspěvkových organizací města,
 • zajišťuje financování úkolů a hospodaření města ve vazbě na organizace, které jsou v jeho působnosti,
 • sleduje čerpání a užití účelových prostředků poskytovaných z nadřízených rozpočtů,
 • vede evidenci přijatých grantů a dotací do rozpočtu měst a v součinnosti s ostatními organizačními složkami, odbory či oborovými úseky dohlíží na plnění stanovených podmínek, zejména ve vazbě na finanční plnění a závěrečné vyúčtování,
 • shromažďuje podklady pro návrh rozpočtu města ze strany příspěvkových organizací města,
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku města spravovaného organizacemi města,
 • eviduje uzavřené smluvní vztahy města s organizacemi a sleduje jejich finanční plnění,
 • účetně spravuje dotace poskytnuté městu a jeho organizacím, včetně jejich závěrečného vyúčtování,
 • organizačně zajišťuje veřejnoprávní kontroly.
Oborový úsek - investice, doprava a správa majetku
 • zastupuje město jako vlastníka či spoluvlastníka ve všech správních řízeních, kdy je dotčen majetek města, vyjma případů, kdy je tato pravomoc svěřena výlučně jinému odboru, úseku, organizační složce či organizaci,
 • zajišťuje  uzavírání  smluv  na  nabývání,  prodej,  pronájem a pojištění majetku  a vyřizování likvidace pojistných    událostí,
 • zajišťuje přípravu, zadávání, evidenci a kontrolu veřejných zakázek, pokud nejde o zakázky zadávané v rámci plnění usnesení samosprávných orgánů jinou organizační složkou či organizací. Postup je stanoven interní směrnicí.
 • v součinnosti s oborovým úsekem - příspěvkové organizace zajišťuje věcné plnění podmínek plynoucích z městem přijatých grantů či dotací z veřejných zdrojů,
 • řídí skupinu pro čistotu a vzhled města, v této souvislosti spolupracuje s úřadem práce při zaměstnávání nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce a SÚPM,
 • vede pasportizaci a ostatní technickou dokumentaci objektů města,
 • zajišťuje podmínky pro novou výstavbu, její přípravu, realizaci a předání do užívání,
 • zajišťuje oceňování a inventarizaci pozemků města,
 • plní úkoly v kontrole odběru paliv, energie, vody na zařízeních v přímé správě města,
 • připravuje podklady do rozpočtu města pro stanovení nákladů na úseku správy majetku a sleduje čerpání rozpočtu v této oblasti,
 • organizuje, koordinuje a zajišťuje uplatňování zásad bytové politiky a hospodaření s nebytovými prostorami na území města spolupracuje s bytovou komisí a zajišťuje jí potřebný servis,
 • provádí změny uživatelů bytů, které jsou v přímé správě města,
 • spolupracuje při zajišťování kulturních a sportovních akcí, jejichž spolupořadatelem je město,
 • zajišťuje odbornou agendu související se správou a pronájmem nebytových prostor budovy radnice,
 • plní úkoly v oblasti  místních pozemních komunikací a státního dozoru,
 • zastupuje úsek ŽP v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - životní prostředí, vodní a odpadové hospodářství
 • zodpovídá za činnost odboru a  řídí pracovníky na úseku správy majetku města a správy lesního hospodářství,
 • zajišťuje výkon státní správy v intencích zákonů o  ochraně přírody a krajiny, ochraně zemědělského půdního fondu,    ochraně  ovzduší, odpadového  hospodářství a o vodách,
 • zpracovává návrhy rozvoje městské zeleně,
 • jako speciální vodoprávní orgán zajišťuje výkon agendy v rozsahu oprávnění vyplývajících z příslušného zákona v platném znění ( zejména povolování k odběru povrchových vod),
 • spolupracuje  při   projednávání  úkolů  veterinární  péče, rozhodování o mimořádných veterinárních opatřeních a kontrole jejich plnění,
 • zabezpečuje čistotu  města, odvoz  a likvidaci  komunálních odpadů,
 • vydává rybářské lístky,
 • vykonává přestupkovou agendu v rámci působnosti odboru,
 • připravuje podklady do rozpočtu  města pro stanovení nákladů na   svěřených činnost odboru - sleduje čerpání rozpočtu v této oblasti,
 • předává podklady finančnímu úseku pro zaúčtování,
 • zajišťuje aktualizaci povodňového plánu a činnosti z něj vyplývající,
 • zastupuje úsek správy majetku města v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - lesní hospodářství
 • plní dozor  nad  městskými lesy, 
 • plní funkci lesního odborného hospodáře podle lesního zákona,
 • zajišťuje výkon lesní stráže,
 • plní dozor nad dodržováním LHP a úkoly z něho vyplývající,
 • ohlašuje neprodleně svému nadřízenému škody a živelné pohromy,
 • vede předepsanou lesní hospodářskou evidenci,
 • provádí  dozor nad dodržováním pořádku  v městských lesích,
 • zjišťuje a hlásí škody v lesních porostech způsobených zvěří,
 • řídí  práce v lesích  -   těžbu  úklid  vytěžené   hmoty,  přibližování dřeva a jeho odvoz, pěstební činnost, práce při  ochraně  proti  škůdcům  a  chorobám,  práce  při  údržbě  a   budování zařízení lesa,
 • zajišťuje   pracovníky   pro  lesní   práce,  tyto  úkoluje, kontroluje a vyhotovuje podklady pro fakturaci a výplaty,
 • provádí ohodnocení vytěženého materiálu,
 • zpracovává  roční  hospodářský   plán  městských lesů, který  předkládá ke schválení,
 • čtvrtletně zpracovává přehled o provedených prací, nákladů a  výkonů,
 • pro   výkon  funkce   používá   služební  vozidlo  a   další      prostředky, o které pečuje s péčí řádného hospodáře,
 • podílí se na ošetřování městské zeleně.
Úkoly odboru stavebního
 • zajišťuje zpracování územně - plánovací dokumentace, její    projednávání a schvalování v orgánech města,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu stavebního zákona ve správním obvodu obce a to zejména:
 • provádí územní řízení a vydává územní rozhodnutí a územní souhlas,
 • vydává vyjádření, osvědčení a sdělení obecného stavebního úřadu vyžádaných podle zvláštních právních předpisů,
 • provádí stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • provádí kolaudační řízení, vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlas,
 • vydává povolení k předčasnému  užívání stavby, vydává souhlas k    zahájení zkušebního provozu,
 • vydává souhlas s ohlášením staveb,
 • rozhoduje o změnách ve způsobu užívání staveb,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb ve věcech územního plánování a stavebního řádu,
 • usměrňuje stavební aktivity právnických, fyzických a fyzických osob podnikajících (náprava  nevyhovující  údržby  stavby, provedení nezbytných  úprav na stavbě  nebo stavebním pozemku, odstranění závadné     stavby, provedení neodkladných zabezpečovacích zařízení a prací,  vyklizení stavby) - vyřizuje stížnosti a podněty právnických a fyzických osob na úseku SZ,
 • vede řízení o povolení případně nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • vede řízení o správních deliktech, případně přestupcích ve smyslu stavebního zákona,
 • vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu podle zákona o vyvlastnění ve vztahu k účelům vyvlastnění dle stavebního zákona ve správním obvodu obce,
 • zajišťuje statistická hlášení za odbor výstavby,
 • zajišťuje archivaci spisové agendy stavebního úřadu, jako i činnosti související s ukládáním písemností a umožněním nahlížení do spisového archivu,
 • zajišťuje přípravu a realizaci programu regenerace Městské památkové zóny Netolice ve vazbě na dotační program Ministerstva kultury ČR.

Městský úřad

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
5
4
5
5
5
6
5
7
4
8
4
9
4
10
4
11
5
12
5
13
6
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
5
2
5
3
8
4
6

Svátek

Svátek má Karolína

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní koupací den
 • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Zítra má svátek Jindřich

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den gumových medvídků

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotogalerie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec - úrody blíženec.