Město Netolice
Netolice

Organizační řád


Činnosti odborů a oborových úseků pro veřejnost

Oborový úsek – sekretariát

 • vede a zpracovává  administrativní agendu pro potřeby starosty a tajemníka městského úřadu, zajišťuje kancelářské  potřeby pro úřad,
 • zajišťuje podatelnu a spisovou službu úřadu včetně vedení spisovny,
 • vede elektronickou spisovou službu,
 • zajišťuje agendu ztrát a nálezů,
 • zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů, bytů, referenda a veřejných sbírek
 • vede evidenci zápisů a usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • zajišťuje pracovní, podkladovou a organizační přípravu jednání zastupitelstva města a rady města,
 • zajišťuje informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek města, úřední desky, městského rozhlasu a inzertní skříňky,
 • zastupuje kopírování písemností pro občany,
 • zajišťuje plnění agendy projednávání přestupků ve věcech veřejného pořádku, ve věcech občanského soužití a ve věcech majetkových,      
 • zastupuje matrikářku v době její nepřítomnosti.

Oborový úsek – matrika

 • provádí  výkon státní správy na úseku matriky, evidence obyvatel, státního občanství,
 • rozhoduje o užívání a změně jména a příjmení,
 • provádí legalizaci a vidimaci listin,
 • zajišťuje vedení evidence území, popisných a orientačních čísel  domů, přípravu  návrhů na územní  změny a pojmenování ulic a veřejných prostranství,
 • organizačně  zajišťuje  konání svateb  - spolupracuje  se  Sdružením  pro   občanské  záležitosti při zajišťování občanských obřadů a slavností (vítání novorozenců, životní jubilea, jubilejní svatby),
 • podle  požadavků  soudů ČR vypracovává zprávy a posudky,
 • organizačně zajišťuje přípravu a realizaci staročeského řemeslného jarmarku,
 • zajišťuje činnost kontaktního místa CZECH POINT,
 • zastupuje úsek sekretariátu vedení radnice v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - sociální
 • zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny : zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, seniory a cizince,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti dávek státní sociální podpory, hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené občany,
 • zajišťuje terénní sociální práci – místní šetření sociálních a zdravotních podmínek,
 • zajišťuje agendu správy hřbitova,
 • zajišťuje terénní sociální práci - místní šetření sociálních a zdravotních podmínek,
 • vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení,
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka,
 • spolupracuje s oblastní správou právní ochrany dětí při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, Policií ČR, soudy, školami a jinými institucemi,
 • zajišťuje podmínky pro výkon veřejné služby, včetně koordinátora veřejné služby,
 • vykonává informační službu a poradenskou činnost pro občany přicházející na městský úřad vyřizovat své záležitosti.
Oborový úsek – ekonomický
 • zpracovává návrh zásad  finanční politiky a zabezpečení jejich    dodržování v hospodářství města,
 • provádí  a zabezpečuje úkoly spojené  s tvorbou, schvalováním, rozpisem a  úpravou rozpočtu města a  organizací, které jsou v jeho působnosti,
 • organizuje  a kontroluje plnění  finančních plánů a  rozpočtů, zpracovává rozbory hospodaření,
 • zajišťuje financování úkolů a hospodaření města a organizací, které jsou v jeho působnosti,
 • sleduje  čerpání a užití účelových prostředků poskytovaných z nadřízených rozpočtů,
 • provádí  rozborovou  činnost ve sféře působení  města  se zaměřením na ekonomickou stránku,
 • organizuje  účetnictví podle  vydané celostátně  platné účtové  osnovy a sestavování účetních výkazů za město
 • sestavuje a předkládá návrh rozpočtu města,
 • zabezpečuje styk s bankou, správou bankovních účtů, obstarávání  platebního a zúčtovacího  styku, bankovní  dispozice a převody    finančních prostředků,
 • zajišťuje   evidenci   majetku   města   a  organizuje  jeho    inventarizaci,
 • eviduje  uzavřené smluvní vztahy města  s ostatními subjekty a    sleduje jejich finanční plnění,
 • vymáhá nedoplatky dlužníků,
 • spravuje sociální fond města,
 • spolupracuje s finanční komisí a zajišťuje jí potřebný servis,
 • zastupuje referentku-učetní v době její nepřítomnosti.
Oborový úsek – místní poplatky
 • zajišťuje mzdovou agendu a cestovních účtů zaměstnanců a funkcionářů města včetně agendy daně z příjmu, nemocenského a důchodového pojištění,
 • zajišťuje pokladní operace městského úřadu,
 • vede evidenci došlých faktur a zajišťuje jejich likvidaci odpovědnými pracovníky,
 • vystavuje a eviduje faktury za město,
 • zajišťuje prodej a evidenci známek za odvoz popelnic,
 • eviduje a vydává ceniny,
 • vede agendu správy výherních hracích přístrojů,
 • vede agendu správy místních daní a poplatků,
 • rozhoduje v mezích své působnosti o žádostech, odvoláních a stížnostech týkajících se místních daní a poplatků,
 • vypracovává statistické výkazy na úseku místních daní a poplatků,
 • vymáhá nedoplatky od dlužníků vedených agend,
 • zastupuje úsek ekonomický a příspěvkových organizací v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - příspěvkové organizace
 • organizuje a kontroluje plnění finančních plánů a rozpočtů, příspěvkových organizací města,
 • zajišťuje financování úkolů a hospodaření města ve vazbě na organizace, které jsou v jeho působnosti,
 • sleduje čerpání a užití účelových prostředků poskytovaných z nadřízených rozpočtů,
 • vede evidenci přijatých grantů a dotací do rozpočtu měst a v součinnosti s ostatními organizačními složkami, odbory či oborovými úseky dohlíží na plnění stanovených podmínek, zejména ve vazbě na finanční plnění a závěrečné vyúčtování,
 • shromažďuje podklady pro návrh rozpočtu města ze strany příspěvkových organizací města,
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku města spravovaného organizacemi města,
 • eviduje uzavřené smluvní vztahy města s organizacemi a sleduje jejich finanční plnění,
 • účetně spravuje dotace poskytnuté městu a jeho organizacím, včetně jejich závěrečného vyúčtování,
 • organizačně zajišťuje veřejnoprávní kontroly.
Oborový úsek - investice, doprava a správa majetku
 • zastupuje město jako vlastníka či spoluvlastníka ve všech správních řízeních, kdy je dotčen majetek města, vyjma případů, kdy je tato pravomoc svěřena výlučně jinému odboru, úseku, organizační složce či organizaci,
 • zajišťuje  uzavírání  smluv  na  nabývání,  prodej,  pronájem a pojištění majetku  a vyřizování likvidace pojistných    událostí,
 • zajišťuje přípravu, zadávání, evidenci a kontrolu veřejných zakázek, pokud nejde o zakázky zadávané v rámci plnění usnesení samosprávných orgánů jinou organizační složkou či organizací. Postup je stanoven interní směrnicí.
 • v součinnosti s oborovým úsekem - příspěvkové organizace zajišťuje věcné plnění podmínek plynoucích z městem přijatých grantů či dotací z veřejných zdrojů,
 • řídí skupinu pro čistotu a vzhled města, v této souvislosti spolupracuje s úřadem práce při zaměstnávání nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce a SÚPM,
 • vede pasportizaci a ostatní technickou dokumentaci objektů města,
 • zajišťuje podmínky pro novou výstavbu, její přípravu, realizaci a předání do užívání,
 • zajišťuje oceňování a inventarizaci pozemků města,
 • plní úkoly v kontrole odběru paliv, energie, vody na zařízeních v přímé správě města,
 • připravuje podklady do rozpočtu města pro stanovení nákladů na úseku správy majetku a sleduje čerpání rozpočtu v této oblasti,
 • organizuje, koordinuje a zajišťuje uplatňování zásad bytové politiky a hospodaření s nebytovými prostorami na území města spolupracuje s bytovou komisí a zajišťuje jí potřebný servis,
 • provádí změny uživatelů bytů, které jsou v přímé správě města,
 • spolupracuje při zajišťování kulturních a sportovních akcí, jejichž spolupořadatelem je město,
 • zajišťuje odbornou agendu související se správou a pronájmem nebytových prostor budovy radnice,
 • plní úkoly v oblasti  místních pozemních komunikací a státního dozoru,
 • zastupuje úsek ŽP v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - životní prostředí, vodní a odpadové hospodářství
 • zodpovídá za činnost odboru a  řídí pracovníky na úseku správy majetku města a správy lesního hospodářství,
 • zajišťuje výkon státní správy v intencích zákonů o  ochraně přírody a krajiny, ochraně zemědělského půdního fondu,    ochraně  ovzduší, odpadového  hospodářství a o vodách,
 • zpracovává návrhy rozvoje městské zeleně,
 • jako speciální vodoprávní orgán zajišťuje výkon agendy v rozsahu oprávnění vyplývajících z příslušného zákona v platném znění ( zejména povolování k odběru povrchových vod),
 • spolupracuje  při   projednávání  úkolů  veterinární  péče, rozhodování o mimořádných veterinárních opatřeních a kontrole jejich plnění,
 • zabezpečuje čistotu  města, odvoz  a likvidaci  komunálních odpadů,
 • vydává rybářské lístky,
 • vykonává přestupkovou agendu v rámci působnosti odboru,
 • připravuje podklady do rozpočtu  města pro stanovení nákladů na   svěřených činnost odboru - sleduje čerpání rozpočtu v této oblasti,
 • předává podklady finančnímu úseku pro zaúčtování,
 • zajišťuje aktualizaci povodňového plánu a činnosti z něj vyplývající,
 • zastupuje úsek správy majetku města v době nepřítomnosti.
Oborový úsek - lesní hospodářství
 • plní dozor  nad  městskými lesy, 
 • plní funkci lesního odborného hospodáře podle lesního zákona,
 • zajišťuje výkon lesní stráže,
 • plní dozor nad dodržováním LHP a úkoly z něho vyplývající,
 • ohlašuje neprodleně svému nadřízenému škody a živelné pohromy,
 • vede předepsanou lesní hospodářskou evidenci,
 • provádí  dozor nad dodržováním pořádku  v městských lesích,
 • zjišťuje a hlásí škody v lesních porostech způsobených zvěří,
 • řídí  práce v lesích  -   těžbu  úklid  vytěžené   hmoty,  přibližování dřeva a jeho odvoz, pěstební činnost, práce při  ochraně  proti  škůdcům  a  chorobám,  práce  při  údržbě  a   budování zařízení lesa,
 • zajišťuje   pracovníky   pro  lesní   práce,  tyto  úkoluje, kontroluje a vyhotovuje podklady pro fakturaci a výplaty,
 • provádí ohodnocení vytěženého materiálu,
 • zpracovává  roční  hospodářský   plán  městských lesů, který  předkládá ke schválení,
 • čtvrtletně zpracovává přehled o provedených prací, nákladů a  výkonů,
 • pro   výkon  funkce   používá   služební  vozidlo  a   další      prostředky, o které pečuje s péčí řádného hospodáře,
 • podílí se na ošetřování městské zeleně.
Úkoly odboru stavebního
 • zajišťuje zpracování územně - plánovací dokumentace, její    projednávání a schvalování v orgánech města,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu stavebního zákona ve správním obvodu obce a to zejména:
 • provádí územní řízení a vydává územní rozhodnutí a územní souhlas,
 • vydává vyjádření, osvědčení a sdělení obecného stavebního úřadu vyžádaných podle zvláštních právních předpisů,
 • provádí stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • provádí kolaudační řízení, vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlas,
 • vydává povolení k předčasnému  užívání stavby, vydává souhlas k    zahájení zkušebního provozu,
 • vydává souhlas s ohlášením staveb,
 • rozhoduje o změnách ve způsobu užívání staveb,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb ve věcech územního plánování a stavebního řádu,
 • usměrňuje stavební aktivity právnických, fyzických a fyzických osob podnikajících (náprava  nevyhovující  údržby  stavby, provedení nezbytných  úprav na stavbě  nebo stavebním pozemku, odstranění závadné     stavby, provedení neodkladných zabezpečovacích zařízení a prací,  vyklizení stavby) - vyřizuje stížnosti a podněty právnických a fyzických osob na úseku SZ,
 • vede řízení o povolení případně nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • vede řízení o správních deliktech, případně přestupcích ve smyslu stavebního zákona,
 • vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu podle zákona o vyvlastnění ve vztahu k účelům vyvlastnění dle stavebního zákona ve správním obvodu obce,
 • zajišťuje statistická hlášení za odbor výstavby,
 • zajišťuje archivaci spisové agendy stavebního úřadu, jako i činnosti související s ukládáním písemností a umožněním nahlížení do spisového archivu,
 • zajišťuje přípravu a realizaci programu regenerace Městské památkové zóny Netolice ve vazbě na dotační program Ministerstva kultury ČR.

Městský úřad

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
3
29
3
30
4
31
4
1
2
2
3
3
4
4
2
5
3
6
3
7
2
8
2
9
4
10
4
11
3
12
3
13
4
14
3
15
4
16
4
17
5
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
5
24
3
25
2
26
2
27
2
28
3
29
3
30
3
1
4

Svátek

Svátek má Michal

Zítra má svátek Jeroným

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den překladatelů

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Po teplém září zle se říjen tváří.

Pranostika na akt. den

Kolik před Michalem bývá mrazů, tolik po Filipu (1.5.) v jednom rázu.