Město Netolice
Netolice

Jednací řád Zastupitelstva města Netolice

platný od 10.10.2001

Jednací řád zastupitelstva (doc, 166 kB)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, způsob usnášení, přijímání a kontrolu plnění usnesení a zabezpečování dalších otázek.

(2) O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo města.

Čl. 2
Pravomoci zastupitelstva města

(1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1); ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon č. 128/2000 Sb. ,o obcích, zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodovat o věcech uvedených v hlavě IV , díl 2, § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) .

(2) Zastupitelstvo města si může vyhradit rozhodování i v dalších věcech samostatné působnosti.

Čl. 3
Příprava jednání zastupitelstva města

(1) Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta), který určí:
- dobu a místo jednání
- způsob přípravy a projednání materiálů, odpovědnost za jejich zpracování, příp. vyžadování stanovisek a odborných expertiz od příslušného orgánu nebo organizace.

(2) Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá navrhovatel tak, aby mohly být doručeny všem členům zastupitelstva spolu s pozvánkou na zasedání.

(3) Materiály obsahují název materiálu, důvodovou zprávu, případně návrh na usnesení a veškeré další informace potřebné pro komplexní posouzení problému.

Čl. 4
Svolání jednání zastupitelstva města

(1) Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, veřejná zasedání však musí být svolána nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

(2) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina zastupitelstva města, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.

(3) Zasedání zastupitelstva svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. jiný člen v zastupitelstva města. Pozvánku na jednání doručuje městský úřad nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. O zasedání zastupitelstva informuje městský úřad občany zveřejněním na úřední desce nejméně 7 dnů před konáním zasedání, a dále pak způsobem v místě obvyklým.

(4) Členové zastupitelstva města jsou povinni zúčastnit se každého jednání a v odůvodněných případech neúčast omluvit.

(5) Zasedání zastupitelstva se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník městského úřadu.

(6) Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

Čl. 5
Příprava usnesení zastupitelstva města

(1) Návrh na usnesení zastupitelstva města se připravuje současně s materiály předkládanými zastupitelstvu města. Za jeho včasnou přípravu zodpovídá starosta a členům zastupitelstva se předkládá spolu s písemnými materiály určenými pro jednání zastupitelstva.

(2) Ke každému bodu jednání bude zahájena rozprava a přijímáno usnesení ihned po uvedení tohoto v bodu programu.

(3) Konečné znění návrhu usnesení předkládá na základě výsledků rozpravy návrhová komise.

(4) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě města, členům zastupitelstva, výborům zastupitelstva, tajemníkovi městského úřadu a dále vedoucím organizací a společností města. V otázkách přenesené působnosti pouze v případě stanoví-li tak zvláštní zákon.

Čl. 6
Jednání zastupitelstva města

(1) Jednání zastupitelstva města řídí zpravidla starosta ( dále jen předsedající).

(2) V úvodu jednání oznámí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva. V případě, není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů městského zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání.

(3) Dále předloží předsedající ke schválení pořad jednání, návrh na volbu návrhové komise, určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich městské zastupitelstvo po vyjádření zapisovatele.

(4) Členové zastupitelstva mohou navrhnout doplnění pořadu jednání o projednání naléhavých záležitostí nebo informací. O zařazení na pořad jednání rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Rozšíření programu musí schválit nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory. Návrhy se předkládají na jednání podle obsahu bud' ústně nebo písemně.

(5) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky. Předsedající uděluje slovo nejdříve členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili, až poté občanům starším 18 let a čestným občanům, kteří mají právo na zasedání zastupitelstva vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem, přičemž jejich vyjádření nesmí být delší než 3 minuty. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, uděluje předsedající slovo v pořadí, které si takové projednání vyžaduje.

(6) Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva města, který upozorňuje na nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

(7) Nemluví-li občan k věci, překročí-li stanovený časový limit, případně jedná nebo vystupuje tak, že je ohrožena vážnost jednání zastupitelstva nebo zastupitelů samotných, může mu předsedající odejmout slovo.

(8) Účastníci zasedání se mohou do rozpravy přihlásit jenom do stanoveného konce rozpravy .

(9) Návrh na ukončení rozpravy může podat každý člen zastupitelstva. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy . Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

(10) Občané města starší 18 let jsou oprávněni nahlížet do vystaveného zápisu z minulého

(11) jednání zastupitelstva a pořizovat si výpisy. Stejná práva náleží i čestným občanům města.

Čl. 7
Dotazy členů zastupitelstva města

(1) Při zasedání zastupitelstva města mají jeho členové právo vznášet dotazy na radu města, její jednotlivé členy, městský úřad a vedoucí organizací a společností založených městem.

(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Na připomínky, které vyžadují prošetření či jiné opatření, musí být zodpovězeno písemně, nejdéle do 30 dnů.

(3) Dotazy vznesené najednání zastupitelstva města, které nebyly přímo najednání zodpovězeny se zaznamenávají v zápise.

(4) Zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá předsedající jednání zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání.

Čl. 8
Hlasování

(1) Městské zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jehočlenů.

(2) Hlasování se provádí zdvižením ruky, v určených případech volí zastupitelstvo tajnou volbou. K platnému usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

(3) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, uvede se to v zápise a v usnesení. K bodu, k němuž nebylo přijato usnesení pro nedostatečný počet hlasů, může být opět jednáno za předpokladu, že o to požádá člen zastupitelstva města, starosta či rada města a zastupitelstvo s tím vysloví většinou všech hlasů souhlas a zruší své předchozí usnesení o nepřijetí původního návrhu.

Čl. 9
Zápis

(1) O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje písemný zápis.

(2) V zápise se uvádí den a místo jednání, počet a jména přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování (hlasovací schéma) a přijatá usnesení.

(3) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí a k archivaci na sekretariátu městského úřadu. Zápis musí být vystaven k nahlédnutí na příštím zasedání zastupitelstva.

(4) Zápis se rozesílá nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání. Zápis obdrží zastupitelé města a tajemník městského úřadu.

(5) Zápis bude zveřejněn na úřední desce a rovněž prostřednictvím Intemetu na www stránkách města v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(6) O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Čl. 10
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

(1) Plnění usnesení zastupitelstva města uložených městskému úřadu zabezpečuje tajemník městského úřadu prostřednictvím jeho pracovníků.

(2) O plnění usnesení zastupitelstva města podává předsedající zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

(1) Tento jednací řád schválilo Zastupitelstvo města Netolice dne 10.10. 2001 s účinností od tohoto dne.

(2) Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo města.

(3) Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu Zastupitelstva města Netolice ruší se platnost stávajícího jednacího řádu ze dne 28.2.1991.

 

Oldřich Petrášek v.r.
starosta města

Mgr. Karel Pižl v.r.
místostarosta města

Město

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
3
31
3
1
5
2
5
3
3
4
3
5
3
6
3
7
5
8
5
9
5
10
3
11
6
12
4
13
4
14
4
15
7
16
5
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
4
23
4
24
3
25
4
26
3
27
4
28
5
29
7
30
7

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Kontakt

město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Tel.: +420 388 324 522
DS: wj3bcgt

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.